Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları İçin Başvuru Formu

PARÇA YILDIZI İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE)

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu net ve tam doldurarak ve ıslak imzalı halini, şirketimiz Parça Yıldızı İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin (“Parça Yıldızı” veya “Şirket”) “İçerenköy Mah. Şakirbey Sok. No:9/12 Ataşehir/ İSTANBUL”  şeklindeki şirket adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra bilgi@parcayildizi.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK Kurulu tarafından tarifede belirlenen ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecektir.

 

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad- Soyad                    :

T.C. Kimlik No :

Telefon Numarası         :

Adres                           :

E-posta Adresi  :

Kurumumuz İle Olan

İlişkiniz                       :

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vs.)

 

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Lütfen talebinize uyan ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz

(   ) Kurumunuzun kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

(   ) Eğer kişisel veri işliyorsanız bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

(  ) Eğer kişisel veriyi işliyorsanız bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

(   ) Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

(   ) Kişisel verilerim eksik veya yanlış işlendiğinden düzeltilmesini istiyorum.

(   ) Kişisel verilerim mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

(   ) Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

(    ) Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

(   ) Kuruluşunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu kişisel verileri belirtiniz.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….................

 

4. EKLER

Başvurunuzda belirtmek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN ULAŞTIRILMA BİÇİMİ:

(    ) Adresime gönderilsin.

(    ) E-posta adresime gönderilsin.

(    ) Elden teslim alacağım.

6. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Şirket ile olan irtibatınızı tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek ilgili başvurunuza süresinde doğru yanıt verilebilmesi için düzenlenmiştir.

Hataların önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için, kimlik ve yetki tespiti için Şirket’in ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı vardır.

İşbu başvuru formu kapsamındaki taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru olması halinde Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Şirket’e hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk tarafınıza aittir.

 

Kişisel Veri Sahibi

Adı – Soyadı                : …………………….

Başvuru Tarihi           : …………………….

İmzası                         : …………………….

 

Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişiler

Başkası adına başvuruda bulunan kişilerin, başvuru yapmaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri (noterden onaylı vekâletname vb.) başvurunun ekinde göndermeleri gerekmektedir.

Adı – Soyadı                : …………………….

Başvuru Tarihi           : …………………….

İmzası                         : …………………….

×
Merhaba, bilgi almak ister misiniz?